sladko lokma

Polityka Prywatności Lokma Group Sp z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2022

 1. Kto jest kim w niniejszej polityce prywatności?

My, czyli Lokma Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.

 

Ty, czyli nasz Gość – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w polityce prywatności.

 

 1. Jaki jest cel niniejszej polityki prywatności?

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne.

W polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku z Twoim uczestnictwem w Programie lojalnościowym „Słodka Lokma” (utworzenie i obsługa Twojego Konta Użytkownika) – można to zrobić na Stronie Programu https://lokma.pl/app, a także udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone pytania, reklamacje, skargi i sugestie. Znajdziesz tu także informacje o tym jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lokma Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000900323.

Nasze dane kontaktowe: Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, e-mail: .

 

 1. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy? W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Prowadzenie Konta Użytkownika

 • Jeśli zdecydujesz się założyć Konto Użytkownika w naszym Programie, w celu wykonania umowy dotyczącej Twojego udziału w Programie lojalnościowym „Słodka Lokma” oraz utworzenia i prowadzenia Twojego Konta Użytkownika, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym takie jak: imię i numer telefonu.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest wykonanie umowy dotyczącej Programu lojalnościowego „Słodka Lokma” i utworzenie oraz prowadzenie Konta Użytkownika oraz podjęcie działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu Programu lojalnościowego „Słodka Lokma”.

Obsługa realizacji nagród z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej w Programie lojalnościowym „Słodka Lokma”

 • W celu realizacji nagród z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej Słodka Lokma App będziemy przetwarzać informacje dotyczące realizacji nagród, Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym takie jak: imię, numer telefonu, jak również podane na dalszym etapie jak np. data urodzenia oraz związane z Aplikacją Mobilną Słodka Lokma App dane, kody QR, terminy ich ważności;
 • Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania części umowy dotyczącej realizacji nagród oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu Programu lojalnościowego „Słodka Lokma.

Wykonanie obowiązków prawnych

 • W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. przechowywanie dokumentów księgowych) będziemy przetwarzać Twoje dane z Konta Użytkownika a także informacje związane z reklamacjami i skargami, takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail jeśli zostaną przez Ciebie podane w zgłoszeniu do nas;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Analiza preferencji i zachowań oraz tworzenie Twojego profilu dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketing bezpośredni

 • Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, będziemy tworzyli Twój profil (profilowanie). Aby go stworzyć będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym Programu lojalnościowego „Słodka Lokma” i Koncie Użytkownika, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach Konta Użytkownika w ciągu ostatnich 24 miesięcy (historia Twoich zamówień, informacje o przyznanych i wykorzystanych przez Ciebie punktach i nagrodach), częstotliwość i sposób korzystania z Konta Użytkownika (tj. przez Aplikację mobilną / przez Stronę Programu), Twoje opinie i sugestie, pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywności użytkowników, tj. odwiedzane miejsca oraz Twoją aktywność na naszych stronach internetowych, informacje techniczne o Twoim urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki).
 • Marketing bezpośredni: W celu marketingu bezpośredniego tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas będziemy przetwarzali dane z Twojego profilu.
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez nas Twoich preferencji i zachowań na potrzeby przygotowania i przedstawiania Ci przez nas informacji o produktach, nowościach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni produktów, o których mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu Programu lojalnościowego „Słodka Lokma”.

Komunikacja marketingowa:

Będziemy kierowali do Ciebie komunikaty marketingowe o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas, na które wyraziłeś uprzednio dobrowolną zgodę. Możesz cofnąć tę zgodę w każdej chwili, w sposób równie łatwy jak została ona udzielona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami

 • W celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, będziemy przetwarzać Twoje dane dotyczące informacji z Konta Użytkownika, a także dane związane z reklamacjami i skargami;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Obsługa zapytań, reklamacji, skarg lub sugestii

 • W celu obsługi Twojego zapytania, reklamacji, skargi lub sugestii będziemy przetwarzać Twoje dane podane w pytaniu, reklamacji skardze lub sugestii;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Badanie satysfakcji naszych Gości i określanie jakości naszych produktów i usług

 • W celu badania satysfakcji naszych Gości oraz określania jakości naszej obsługi będziemy przetwarzać Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f).
 1. Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych i wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji naszych Gości.

 1. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 • Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy. Będziemy przechowywali Twoje dane:
 • Dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika i umożliwienia Ci udziału w Programie lojalnościowym „Słodka Lokma” oraz realizacji nagród – do momentu Twojej rezygnacji (rezygnację możesz złożyć poprzez usunięcie konta (opcja w Twoim koncie dostępna po zalogowaniu), przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail , przesłanie do nas listu na adres: Lokma Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków; wykluczenia Cię z udziału zgodnie z regulaminem lub zakończenia Programu lojalnościowego „Słodka Lokma”. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem).
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w punkcie 5 polityki (tworzenie profilu dla celów marketingowych oraz marketing bezpośredni) – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń naszego Gościa wobec nas wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, reklamację skargę lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. badania satysfakcji naszych Gości i określanie jakości naszych usług – przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. analizy i poprawiania błędów w działaniu Aplikacji Mobilnej, będziemy je przechowywać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.
 1. Czy przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych? Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych:

Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania w ustawieniach Aplikacji Mobilnej lub przez Stronę Programu.

Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację:

Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing), z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

Przysługują Ci ponadto następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  1. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych;
  2. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
  2. zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
  3. zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych;
  4. przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
 • Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową:

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Aby to zrobić zaloguj się i zmień ustawienia w Twoim Koncie Użytkownika lub napisz do nas na .

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3 powyżej).

Skarga do organu nadzorczego:

Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.

 1. Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu utworzenia Konta Użytkownika jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia umowy dotyczącej udziału w Programie lojalnościowym „Słodka Lokma” oraz utworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika. Jeśli nie podasz tych danych nie będziemy mogli utworzyć Twojego Konta Użytkownika.

 1. Czym jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Od kiedy ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 21.06.2022 roku.

 1. Polityka Cookies.

Informacje o korzystaniu z plików Cookies, tzw. „ciasteczek”

Lokma Group Sp. z o.o. wykorzystuje pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”, w związku z niektórymi funkcjami.

Co to są pliki cookies?

Cookies są konkretnym rodzajem informacji, które strona internetowa przekazuje na dysk twardy komputera lub smartfona użytkownika w celu prowadzenia zapisu tych informacji. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z witryny sieci Web łatwiejszym, na przykład poprzez zapisywanie haseł i preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Słodka Lokma nie korzysta z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z urządzenia użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie. Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki Cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie.

Jakie dane zbieramy o użytkowniku?

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip., adres url, typ przeglądarki, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią.

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics jednak w przyszłości może ono ulec zmianie. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

W jakich celach przetwarzamy dane zbierane przez cookies?

Twoje dane zbierane za pośrednictwem plików cookies będą przetwarzane w celu dopasowania treści strony internetowej do Twoich potrzeb, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem strony.

Przetwarzamy Twoje dane w powyższym celu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest dopasowanie treści strony, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści strony, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez

lub na adres do korespondencji: Lokma Group sp. z o.o., Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków Dobrowolność podania danych osobowych:

Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści witryn internetowych do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez nas usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony. Uniemożliwisz nam również zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej usług i zawartości. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcje zarządzania plikami cookies w zależności od używanej przeglądarki:

 • Przeglądarka Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
 • Przeglądarka Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies
 • Przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 • Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Administrator danych:

Lokma Group sp. z o.o.

Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków

NIP 6762596916, KRS 0000900323

slodka lokma

ADRES ZAMIESZKANIA

+48575475576

Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, Polska

GODZINY PRACY

monday
08:00 - 21:00
tuesday
08:00 - 21:00
wednesday
08:00 - 21:00
thursday
08:00 - 21:00
friday
08:00 - 22:00
saturday
10:00 - 22:00
sunday
10:00 - 22:00

Skontaktuj sie z nami

ODWIEDŹ NAS LUB PRZYWITAJ SIĘ