sladko lokma

Regulamin Aplikacji Lokma Group Sp z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2022

§ 1 POSTANOWIENIE WSTĘPNE

Aplikacja Słodka Lokma “SL”, dostępna pod adresem internetowym www.lokma.pl, prowadzona jest przez Lokma Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900323, o kapitale zakładowym 150000 zł, NIP 6762596916, REGON 388920270 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Aplikacji i określa zasady korzystania ze Aplikacji oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Aplikacji.

§ 2 DEFINICJE

Pojęcia zapisane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

Aplikacja mobilna Słodka Lokma

Oprogramowanie należące do POSbistro, dostosowane przez POSbistro do potrzeb Lokma Group Sp. z o.o., za pośrednictwem którego Lokma Group Sp. z o.o. świadczy Usługi na rzecz Klientów oraz Partnerów

Aplikacja mobilna Słodka Lokma dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach AppStore i Google Play, umożliwiająca Klientom korzystanie z Konta Użytkownika za pomocą urządzenia mobilnego, ułatwiając korzystanie i uczestnictwo z Programów lojalnościowych

Bonus

Dodatkowe zadanie, wyzwanie, konkurs, bonus, kupon lub akcja, które pozwolą Uczestnikom na zdobycie dodatkowych punktów lub nagród w Programie lojalnościowym

Formularz Rejestracyjny

formularz rejestracyjny Programu lojalnościowego dostępny w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  

Karta Klienta

Karta wygenerowana automatycznie przez Aplikację mobilną Słodka Lokma  dla Klienta, która służy mu do uczestnictwa w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Lokma Group Sp. z o.o., na zasadach ustalonych przez Lokma Group Sp. z o.o.

Konto Użytkownika

Zbiór informacji i uprawnień dotyczących Uczestnika prowadzony w systemie teleinformatycznym Lokma Group Sp. z o.o umożliwiający uczestnictwo w Programie lojalnościowym

Klient

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług

Oferta

Asortyment produktów i Usług, oferowanych Klientom przez Lokma Group Sp. z o.o. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Słodka Lokma

POSbistro

POSbistro Spółka z organizacja z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: 30-527 Kraków, ul. Na Zjeździe 11, wpiana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiecia w Krakowie ź Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000419866, REGON 122593014, NIP 6793082992

Program lojalnościowy

System wielopoziomowy, który polega na zdobyciu punktów przez Klienta za każde złożone zamówienie w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  

Regulamin

Niniejszy regulamin, który określa w szczególności rodzaje i zakres Usług oraz warunki ich świadczenia przez  Lokma Group Sp. z o.o.

Strona Programu

Oficjalna strona internetowa Programu lojalnościowego, dostępna pod adresem https://www.lokma.pl/app zawierająca informacje o Programie lojalnościowym, korzyściach i specjalnych akcjach promocyjnych oraz umożliwiająca zalogowanie się do Konta Użytkownika

Uczestnik

Osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Programie lojalnościowym z użyciem Formularza Rejestracyjnego i która dobrowolnie bierze udział w Programie lojalnościowym na zasadach przewidzianych w Regulaminie

Umowa

Umowa zawarta przez Klienta i Lokma Group Sp. z o.o. poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Słodka Lokma

Usługi

Usługi świadczone przez  Lokma Group Sp. z o.o. na rzecz Klientów elektroniczną, to jest za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Słodka Lokma , w zakresie i na zasadach określonych Regulaminem

Zamówienie

Zamówienie na określony produkt lub Usługę z Oferty, złożone przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Słodka Lokma

§ 3 ZASADY OGÓLNE

 1. Lokma Group Sp. z o.o. świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2019.123ze zm.) i określa w szczególności: rodzaje i zakres Usług, warunki ich świadczenia, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  oraz zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.lokma.pl/terms-and-conditions/
 4. Zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja stanowią warunki korzystania przez Klienta z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  oraz Usług świadczonych za jej pośrednictwem przez Lokma Group Sp. z o.o.
 5. Regulamin znajduje zastosowanie do Usług świadczonych przez Lokma Group Sp. z o.o. na rzecz Klientów.

§ 4 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  i nie jest ograniczone w czasie.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  poprzedzone jest zapoznaniem się z Regulaminem oraz akceptacją jego warunków. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu stanowią warunek konieczny korzystania z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  oraz Usług.
 3. Korzystanie z Usług wymaga zarejestrowania się przez Klienta w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma . W celu dokonania rejestracji konieczne jest uzupełnienie danych za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego przez Klienta.
 4. Klient może logować się w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  także przy użyciu konta na FB
 5. Bez rejestracji lub logowania możliwe jest wyłącznie przeglądanie zawartości Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  oraz korzystanie z systemu przywoływania w celu odbioru zamówienia w lokalu Słodka Lokma.
 6. Klient może zaprzestać korzystania z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma . w każdym czasie.
 7. Aplikacja mobilna Słodka Lokma  udostępniona jest Klientom nieodpłatnie.
 8. Klient ponosi koszty transmisji danych wymaganej do pobrania Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  oraz do korzystania z niej oraz Usług, na zasadach określonych w zawartych przez niego umowach z operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą Internetu. Lokma Group Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wysokością opłat naliczanych za transmisję danych, niezbędną do pobrania lub korzystania z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma , w tym Usług.

§ 5 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usług wymaga pobrania i zainstalowania na urządzeniu Aplikacji mobilnej Słodka Lokma . Aplikacja mobilna Słodka Lokma  jest dostępna do pobrania w Google Play oraz App Store.
 2. Zarówno pobranie i instalacja Aplikacji mobilnej Słodka Lokma , jak i korzystane z Usług wymaga podłączenia urządzenia do sieci Internet.

Celem korzystania z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma oraz Usług urządzenie musi spełniać następujące wymagania techniczne:
1) komputer z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, macOS, Linux wraz z przeglądarką Google Chrome 101.0.4951.54 lub nowszą, Mozilla Firefox 100 lub nowszą; dodatkowo włączoną obsługą ciasteczek (cookies) oraz JavaScript,
2) urządzenia mobilne z systemem Android 12 lub nowszym albo iOS 15.5 lub nowszym.

§ 6 LICENCJA

 1. Z chwilą pobrania Aplikacji mobilnej Słodka Lokma i rozpoczęcia korzystania z niej (i Usług) Lokma Group Sp. z o.o. nieopłatnie udziela Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  na polach eksploatacji określonych w pkt. 2 poniżej.
 2. Pola eksploatacji: Licencja, o której mowa w niniejszym punkcie, uprawnia Klienta do nieopłatnego pobrania Aplikacji mobilnej Słodka Lokma z GooglePlay lub App Store oraz do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem, to jest do korzystania z Usług.
 3. Klient zobowiązany jest korzystać z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Jakiekolwiek działania sprzeczne z Regulaminem są zabronione i powodują automatyczne wygaśnięcie licencji, o której mowa w niniejszym punkcie, co nie wyklucza dochodzenia przez Lokma Group Sp. z o.o. oraz POSbistro dalej idących roszczeń. 
 4. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa, w tym prawa autorskiego, do Aplikacji mobilnej Słodka Lokma przysługują POSbistro. Tym samym Aplikacja mobilna Słodka Lokma jest chroniona w szczególności prawem autorskim. Tym samym Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

  1) Lokma Group Sp. z o.o. udziela Klientowi licencji, określonej w pkt. 1 powyżej, na warunkach określonych umową licencyjną zawartą między Lokma Group Sp. z o.o. a POSbistro; wygaśnięcie tej licencji z jakiejkolwiek przyczyny spowoduje automatyczne wygaśnięcie licencji, o której mowa w pkt. 1 powyżej,
  2) ani POSbistro ani Lokma Group Sp. z o.o. nie wyrażają zgody na korzystanie z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  bez zapoznania się i akceptacji Regulaminu, bądź w zakresie innym niż dozwolony Regulaminem,
  3) w szczególności zabronione jest, o ile nic innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przeprowadzanie przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę inżynierii wstecznej, dekompilacji lub deasemblacji Aplikacji mobilnej Słodka Lokma, a w przypadku stwierdzenia takich niedozwolonych działań POSbistro będzie dochodziła wszelkich przewidzianych prawem roszczeń, a Lokma Group Sp. z o.o. zobowiązane jest poinformować POSbistro niezwłocznie o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach,
  4) Klient nie jest uprawniony udzielać dalszych licencji, a Aplikacja mobilna Słodka Lokma nie może być udostępniana, na jakiejkolwiek podstawie i w jakikolwiek sposób, jakimkolwiek podmiotom trzecim.

§ 7 ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKERZE BEZPRAWNYM

 1. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  1) danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa lub stabilności Aplikacji mobilnej Słodka Lokma,
  2) informacji naruszających jakiekolwiek dobra POSbistro, Lokma Group Sp. z o.o. lub osób trzecich,
  3) innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
 2. Korzystając z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma lub Usług Klienci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów Aplikacji mobilnej Słodka Lokma lub Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy POSbistro i Lokma Group Sp. z o.o. W szczególności Klient zobowiązuje się, że nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić POSbistro lub Lokma Group Sp. z o.o. na jakąkolwiek szkodę.
 4. Zabronione jest pobieranie przez Klientów zawartości baz danych udostępnianych w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszystkie materiały dostępne w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo korzystać z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Zabronione jest wykraczające poza granice dozwolone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie lub wykorzystywanie w inny sposób lub w innej formie materiałów umieszczonych w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma.

§ 8 OFERTA

 1. Lokma Group Sp. z o.o., umieszcza Oferty w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma, przy czym pozostaje odpowiedzialną za treść Ofert zamieszczonych przez siebie w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma.
 2. Treść Oferty kształtuje każdorazowo Lokma Group Sp. z o.o., przy czym jest on zobowiązany zawrzeć w niej co najmniej:
  1) dane Lokma Group Sp. z o.o. (nazwę, adres, NIP, dane kontaktowe, a także inne dane wymagane przepisami prawa); Lokma Group Sp. z o.o. może umieścić w Ofercie elementy graficzne, w tym swoje logo,
  2) prezentację oferowanych towarów i usług wraz z cenami (uwzględniającymi stawkę podatku VAT obowiązującą w chwili złożenia Oferty),
  3) warunki dostawy, w szczególności obszar, na którym dostawy są realizowane, koszt dostawy (jeśli jest naliczany) oraz minimalną wartość zamówienia,
  4) dostępne sposoby płatności za Zamówienie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. IX.8.
  Lokma Group Sp. z o.o. może nie umożliwiać Klientom składania Zamówień i zawierania Umów za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Słodka Lokma, a jedynie udostępniać w ten sposób Klientom określone informacje. W takim przypadku Oferta może nie zawierać wszystkich danych i informacji wskazanych w lit. 1)-2)
 3. Aplikacji mobilnej Słodka Lokma pozwala Klientom na korzystanie z Ofert, w szczególności poprzez umożliwienie składania Zamówień na towary lub usługi znajdujące się w poszczególnych Ofertach. Za realizację Zamówienia Umowy wyłącznie odpowiedzialny pozostaje Lokma Group Sp. z o.o.

§ 9 ZAMÓWIENIE i UMOWA

 1. Umowa zawierana jest poprzez złożenie Zamówienia.
 2. Zamówienie składane jest po wybraniu przez Klient towarów lub usług z Oferty, których nabyciem jest on zainteresowany i zalogowaniu się do Aplikacji mobilnej Słodka Lokma (patrz pkt. §4.3 i §4.4), poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 3. Aplikacja mobilna Słodka Lokma niezwłocznie przesyła Zamówienie do Lokma Group Sp. z o.o., która zobowiązana jest potwierdzić jego przyjęcie do realizacji w ciągu maksymalnie 15 minut. W braku potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i w czasie tam wskazanym, Aplikacja mobilna Słodka Lokma powiadomi Klient o braku możliwości realizacji Zamówienia i jego anulowaniu.
 4. Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia lub informację o braku możliwości realizacji Zamówienia i jego anulowaniu (patrz pkt poprzedni), za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Słodka Lokma lub na podany przez Klienta adres e-mail.
 5. Umowa zostaje zawarta i Zamówienie może zostać zrealizowane przez Partnera wyłącznie w przypadku, gdy dane podane przez Klienta w toku składania Zamówienia lub rejestracji, o której mowa w pkt. §4.3 i §4.4, są prawdziwe. Lokma Group Sp. z o.o. nie odpowiada za niewykonanie Umowy lub brak realizacji Zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, w szczególności adres dostawy, nie są prawdziwe.
 6. Aplikacja mobilna Słodka Lokma umożliwia Klientom śledzenie statusu realizacji Zamówienia. Uzyskanie informacji w przedmiocie statusu Zamówienia jest także możliwe poprzez bezpośredni kontakt z Lokma Group Sp. z o.o., z wykorzystaniem jego danych zawartych w Ofercie lub w potwierdzeniu Zamówienia.
 7. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zobowiązaniem Klient do odbioru zamówionych towarów lub usług (od dostawcy, pod adresem wskazanym w Zamówieniu lub samodzielnie u Lokma Group Sp. z o.o.) oraz do zapłaty za zamówione towary lub usługi.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zgodnie z art. 38 pkt. 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. Dz.U.2019.134 ze zm., nie służy mu prawo odstąpienia od Umowy i anulowania Zamówienia, z uwagi na charakter Ofert, to jest fakt, że dotyczą one żywności, a więc rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu. Odstąpienie od Umowy i anulowanie Zamówienia możliwe jest wyłącznie za wyraźną zgodą Lokma Group Sp. z o.o. i wyłącznie telefonicznie (pod numerem telefonu podanym w Ofercie lub potwierdzeniu Zamówienia), o ile zostanie dokonane przez przystąpieniem Lokma Group Sp. z o.o. do realizacji Zamówienia.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Lokma Group Sp. z o.o. uprawniony jest do odstąpienia od Umowy i zaniechania realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
  1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy/Zamówienia, przy czym Lokma Group Sp. z o.o. zobowiązany jest poinformować Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia i odstąpieniu od Umowy,
  2) dezaktualizacji Oferty, przy czym w takim przypadku Lokma Group Sp. z o.o. zobowiązany jest skontaktować się z Klientem i przedstawić mu ofertę zaktualizowaną,
  3) podania przez Klienta nieprawdziwych danych, o których mowa w pkt. §4.3 i §4.4, np. nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub adresu mailowego, a także wskazania w Zamówieniu nieistniejącego adresu dostawy lub złożenia fałszywego Zamówienia.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako nie zawartą.
 4. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości lub prawdziwości Zamówienia Lokma Group Sp. z o.o., uprawniona jest do jego weryfikacji, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Klientem. W przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu z Klientem lub uzyskania od Klienta informacji, które nie usuną wątpliwości,  Lokma Group Sp. z o.o. uprawniona jest odstąpić od Umowy i zaniechać realizacji Zamówienia.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub niewykonania Umowy, np.  nieopłacenia Zamówienia, nieobecności w miejscu dostawy lub niestawienia się w miejscu odbioru, Lokma Group Sp. z o.o. uprawniona jest, z własnej inicjatywy zablokować danemu Klientowi możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Słodka Lokma.

§ 11 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Program lojalnościowy umożliwia Klientom zbieranie Punktów wymienianych na nagrody
 2. Program lojalnościowy prowadzony jest w Słodka Lokma.
 3. Program lojalnościowy rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2022 roku i trwa do odwołania, jednak nie krócej niż do 01 sierpnia 2022.

UCZESTNICY PROGRAMU I WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOSCIOWYM

 1. Program lojalnościowy skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników Aplikacji mobilnej Słodka Lokma
 2. Lokma Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Klienta.

KORZYSTANIE Z KARTY

1. Karta jest opatrzona unikatowym numerem i kodem QR pozwalającym na identyfikację transakcji Klienta dokonywanych w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma.
2. Klient nie może zbywać ani udostępniać Karty innym osobom.
3. Lokma Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem udostępnianie przez Klienta Karty osobom trzecim oraz za używanie Karty w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

PUNKTY

Wirtualne punkty zapisywane są na Koncie Klienta (Punkty), przy czym jest to możliwe po rejestracji w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma i po wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, tj. na otrzymywanie informacji handlowych od Lokma Group Sp. z o.o. Punkty są naliczane za zakupy u Lokma Group Sp. z o.o.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY ORAZ PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Po zarejestrowaniu się w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma  Klient jest uprawniony do:
–  gromadzenia Punktów u Lokma Group Sp. z o.o.,
–  do wymiany Punktów na posiłki i napoje u wybranych Lokma Group Sp. z o.o. (Nagrody).
2. W celu skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej Klient jest zobowiązany każdorazowo okazać Kartę lub podać numer Karty.

PUNKTY I ICH WYMIANA NA PUNKTY

1. Klient spełniający warunki do gromadzenia Punktów otrzyma Punkty za każdy zarejestrowany za pomocą karty zakup u Lokma Group Sp. z o.o., w sposób następujący: 1 pkt. za każde wydane pełne 10 zł.
2. Jeśli Klient dokona zakupu nie rejestrując karty, dodanie Punktów po zakupie nie będzie możliwe.
3. Punkty gromadzone są na Koncie Klienta w okresach 90-dniowych, po tym czasie zgromadzone Punkty wygasają.
4. Punkty wygasają w następujących sytuacjach:
– wydania Nagrody, w zamian za Punkty;
– upływu każdego okresu 90-dniowego zgodnie z ust. 3 powyżej;
– cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
– zwrotu zakupionych produktów, za które zostały naliczone Punkty;
– odstąpienia od Programu;
– usunięcia Konta w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma.
5. Wymiana Punktów na Nagrody wymaga poinformowania obsługi Lokma Group Sp. z o.o. o zamiarze wymiany Punktów przed dokonaniem zakupu.
6. Punkty wymienione na Nagrodę są odejmowane z konta Klienta w momencie wymiany. Ilość odejmowanych punktów stanowi równowartość produktu/ Nagrody, na który chce się wymienić Punkty.
7. Aby wymienić Punkty należy pokazać obsłudze smartfon, tak aby obsługa zweryfikowała, czy Kliet ma na Koncie wystarczającą liczbę Punktów do dokonania wymiany.
8. Nie można dokonywać częściowej wymiany Punktów, tj. wymienić Punktów na Nagrodę o wartości przekraczającej ilość zgromadzonych Punktów (np. poprzez  dopłacenie brakującej różnicy).
9. Nie można dokonywać wymiany Punktów łącząc Punkty z różnych kont Klientów.
10. Produkt, na który zostały wymienione Punkty, nie podlega zwrotowi.

UTRATA PUNKTÓW

1. W przypadku utraty przez Klienta dostępu do swojego konta w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma zebrane Punkty przepadają i nie mogą w żaden sposób zostać zrefundowane.
2. Lokma Group Sp. z o.o. nie odpowiada za nieautoryzowany dostęp do konta w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma przez postronne osoby i wykorzystania przez nich Punktów,

USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Klient może zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym w każdej chwili usuwając swoje konto w Aplikacji mobilnej Słodka Lokma.
2. Lokma Group Sp. z o.o. może zawiesić udział Klienta w Programie lojalnościowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku: udostępnienia Karty innej osobie.
3. Klient może odwołać się od zawieszenia w ciągu czternastu dni od otrzymania zawiadomienia, wysyłając na adres e-mail  lub na piśmie na adres siedziby Lokma Group Sp. z o.o. pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie odwołania. Lokma Group Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi w ciągu trzydziestu dni od dnia wpływu odwołania. Zakończenie uczestnictwa w Programie lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów. Klient, który zamierza zrezygnować z Programu lojalnościowego, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty. Klientowi i w takim przypadku nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kwot wydatkowanych w związku z udziałem w Programie lojalnościowym.

ZMIANA WARUNKÓW REGULAMINU

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Lokma Group Sp. z o.o. w razie konieczności zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu lojalnościowego lub poprawienia funkcjonalności Programu lojalnościowego. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej https://www.lokma.pl/ Zmianę uważa się za zaakceptowaną, jeśli w ciągu miesiąca od ogłoszenia zmian Regulaminu Klient nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie lojalnościowym w trybie określonym w niniejszym regulaminie

 

REKLAMACJE

1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu lojalnościowego Klient może zgłaszać do Lokma Group Sp. z o.o. na adres e-mail , w tytule wpisując: „Reklamacja – numer ____ „ (tu należy podać numer Karty) lub na piśmie na adres siedziby Lokma Group Sp. z o.o., z dopiskiem „Reklamacja– numer___„ (tu należy podać numer Karty)
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Klienta, jak również opis podstaw reklamacji.
3. Lokma Group Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Lokma Group Sp. z o.o.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail, bądź pisemnie na jego adres korespondencyjny w wypadku, gdy złożył reklamację w takiej formie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady Programu lojalnościowego określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Klientów w czasie trwania Programu lojalnościowego na stronie internetowej https://www.lokma.pl/

§ 12 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Ofert, Zamówień i ich realizacji lub wykonania Umów należy składać bezpośrednio u Lokma Group Sp. z o.o., z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w Ofercie. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Lokma Group Sp. z o.o.
 2. Reklamacje dotyczące Usług należy kierować na adres e-mail: .
 3. Reklamacje, o których mowa w ppkt. poprzednim będą rozpatrywane przez Lokma Group Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia. Potwierdzenie otrzymania reklamacji, jaki również wynik jej rozpatrzenia, Lokma Group Sp. z o.o. prześle Klientowi na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 13 DANE OSOBOWE

 1. Lokma Group Sp. z o.o. przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Klienta.
 2. Informacje o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych, w tym o możliwości i sposobie ich poprawiania/zmiany/usunięcia znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej: https://www.lokma.pl/polityka-prywatnosci

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do świadczenia przez Lokma Group Sp. z o.o. Usług na rzecz Klientów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Lokma Group Sp. z o.o. a Klientem dotyczące Usług i ich realizacji będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów prawa polskiego.
 3. Składając Zamówienie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o Ofertach, w tym ofertach specjalnych i akcjach rabatowych, czy Programach lojalnościowych. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywania newslettera, poprzez wysłanie wiadomości e-mai na adres: .
 4. Celem uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że POSbistro na gruncie niniejszego Regulaminu wskazywane jest wyłącznie jako producent Aplikacji mobilnej Słodka Lokma oraz podmiot wyłącznie uprawniony w tytułu praw autorskich do tej aplikacji. Tym samym POSbistro nie ponosi wobec Klientów żadnej odpowiedzialności na gruncie niniejszego Regulaminu, w tym w związku z Usługami, Umową, Ofertą czy Programem lojalnościowym.
 5. Lokma Group Sp. z o.o. uprawniona jest w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu. Nowa treść Regulaminu zostanie udostępniona Klientom na stronie internetowej https://www.lokma.pl/
 6. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej wskazanej w ppkt. poprzednim, przy czym wiąże Klienta od chwili jego akceptacji. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma wymaga każdorazowo akceptacji Regulaminu w aktualnym jego brzmieniu, to jest, że bez akceptacji zmian Regulaminu nie będzie mógł korzystać z Aplikacji mobilnej Słodka Lokma. W braku akceptacji zmian Regulaminu Klient zobowiązany jest do odinstalowania Aplikacji mobilnej Słodka Lokma ze swojego urządzenia.
  7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022

slodka lokma

ADDRES

+48575475576

Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, Poland

WORKING HOURS

monday
08:00 - 21:00
tuesday
08:00 - 21:00
wednesday
08:00 - 21:00
thursday
08:00 - 21:00
friday
08:00 - 22:00
saturday
10:00 - 22:00
sunday
10:00 - 22:00

contact us

VISIT US OR SAY HELLO